Center for Bygningsbevaring Logo

Restaureringsprojekter

Center for Bygningsbevarings medarbejdere har speciel erfaring med håndværk, byggeteknik og myndighedskrav i forbindelse med traditionelt opførte fredede og bevaringsværdige ejendomme. Vi laver større og mindre restaurerings- og renoveringsprojekter på denne type ejendomme for både private og offentlige bygherrer.
Opgaverne kan være alt fra mindre vinduesrenoveringssager, over store tagomlægninger og facadeistandsættelser til renovering efter brand- og vandskader.

Forundersøgelser 

Arbejder på fredede og bevaringsværdige ejendomme skal altid ske under hensyntagen til ejendommens bevaringsværdier. Hvis disse ikke på forhånd er definerede, udarbejdes en beskrivelse af de bærende frednings- og bevaringsværdier.
Bygningens (eller de aktuelle bygningsdeles) tekniske tilstand klarlægges og beskrives.
Ejers ønsker om ændret brug og/eller eventuel ombygning indgår i forundersøgelserne, så mulighederne og begrænsningerne klarlægges.
I rapporten indsættes overordnede prisestimater for arbejdernes udførelse.

Projektering

Ansøgningsmateriale til offentlige myndigheder som kommuner og fredningsmyndighederne udarbejdes, herunder nødvendige tegninger, beskrivelser og tidsplan, samt budget for projektets gennemførelse.
Tegnings- og beskrivelsesmateriale til håndværkere og entreprenører udarbejdes ligeledes.
Arbejderne sendes i udbud eller der indhentes priser fra relevante håndværkere, afhængig af projektets type og størrelse.

Byggestyring

Bistand med udvælgelse af indkomne tilbud samt udarbejdelse af entreprisekontrakter.
Afholdelse af formøde, byggemøder og afleveringsforretning.