Center for Bygningsbevaring Logo

Center for Bygningsbevarings anvisningsblade

Center for Bygningsbevaring i Raadvad har igennem forskningsprojekter erhvervet en ny og specialiseret viden om ældre byggeteknik, traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder. Denne viden har stor betydning for den løbende vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger og dermed på bevarelsen af dansk bygningskultur.

For at videregive denne viden til husejere, håndværkere og rådgivere, der arbejder med vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger, har centeret udarbejdet en række bygningsbevaringsanvisninger. Anvisningerne er frit tilgængelige og kan læse og printes fra denne side.

Brug af Center for Bygningsbevarings anvisninger

Center for Bygningsbevarings anvisninger er fortrinsvist rettet mod private husejere, men må gerne benyttes som arbejdsbeskrivelser til restaureringsarbejder. Det er ikke tilladt at bringe uddrag fra, klippe i eller viderebearbejde Center for Bygningsbevarings anvisninger i trykte publikationer, på internettet eller anden offentlig formidling uden skriftlig tilladelse fra Center for Bygningsbevaring.

Forbehold

Der gøres opmærksom på, at brug af Center for Bygningsbevarings anvisninger altid og i hvert enkelt tilfælde vil bero på en konkret vurdering på stedet. Centeret kan derfor ikke påtage sig noget ansvar for anvendelsen af beskrivelser, anvisninger m.m. i de tilfælde, hvor Centeret ikke selv har et aftalt ansvar for bedømmelsen.

Koordineret viden

Center for Bygningsbevarings anvisninger er koordineret med Kulturstyrelsens 'Information om Bygningsbevaring', som centert reviderede i 2014 og med Socialministeriets 'Bevarigsværdige bygninger - Sikring af bevarigsværdier''.

Læse også Slots og Kulturstyrelsens nye faglige retningslinjer HER

Tak

Center for Bygningsbevarings anvisninger er blevet opdateret og udbygget over en årrække med støtte fra Sonning-fonden, Margot og Thorvald Dreyers Fond samt Åse og Ejnar Danielsens Fond.