Center for Bygningsbevaring Logo

Restaureringsprojekter på alle typer ældre bygninger - i tilpasset omfang

Centrets restaureringsarkitekter er meget erfarne og højt specialiserede indenfor bygningsretaurering og udfører små som store projekter, inklusive projektering, arbejdsbeskrivelser, indhentning af tilbud, byggestyring og kvalitetskontrol. Herunder også rekonstruktioner af ødelagte eller forsvundne bygningsdele, f.eks. husets oprindelige vinduer, facadedekorationer, døre og porte med håndsmedede beslag m.m.

Opmåling af mølle

1. Rådgivning til andels- og ejerboligforeninger (folder pdf)
2. Rådgivning til fredede- og bevaringsværdige bygninger (folder pdf)
3. Er der styr på kulturarven? Rådgivning til kommunal planlægning (folder pdf)
4. Kend dit hus. Rådgivning til private husejere (folder pdf)

Center for Bygningsbevaring har som ét af sine vigtigste kendemærker et klart formuleret restaurerings-kodex - Nænsom Bygningsbevaring. Alle opgaver der udføres fra centret  tager afsæt i den grundholdning.

Nænsom bygningsbevaring

Ved Nænsom Bygningsbevaring reparerer og bevarer man de originale byggematerialer på ældre huse, frem for at skifte dem ud. Derved bevares husets udtryksfulde slid og patina. Dette gøres samtidigt ved at anvende de traditionelle materialer og metoder, som husene er bygget med, ved at foretrække kvalitet frem for kortsigtet økonomi og derudover er det vigtigt, at indgrebene genskaber husets arkitektoniske helhed, hvis denne er ødelagt.

Principper for alle indgreb:

1.  Alle indgreb, små eller store, på eller omkring eksisterende bygninger, skal bygge på en metodisk, historisk, teknisk og arkitektonisk analyse og værdisætning, der forudsætningen for et maksimalt kendskab til bygningen - og et kvalificeret og stedsindpasset projekt.

2.  Bevar så meget som muligt af de oprindelige materialer, elementer og strukturer ved at reparere frem for at skifte ud, så slid og patina kan bibeholdes. Dette bevarer husets eller bebyggelsens sjæl og atmosfære og repræsenterer ægte genbrug og bæredygtighed. 

3. Nye materialer og elementer i eksisterende bygninger, og nye bygninger, skal respektere og harmonere med de eksisterende materialer, elementer og strukturer, samt den lokale byggeskik.

4. Benyt de klassiske byggematerialer, konstruktioner og håndværksmetoder, som ældre bygninger fra før 1960 er opført med. De repræsenterer langsigtet kvalitet og beviselig bæredygtighed.

5. Bevar eller genskab stedets/bygningens arkitektoniske helhed – både samlet og i detaljen ikke mindst gennem enkelhed, ægthed og historisk autenticitet.

Bygningshistoriske undersøgelser på selve huset

Undersøgelser suppleret med kildegennemgang og rekonstruktioner af husets tidligere udseender og bygningsmæssige udvikling.

Værdisætning

Centeret tilbyder at beskrive en ejendoms arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendlesespotentialer. Rapporten fortæller om husets arkitekturhistorie og give vejledning til fremtidig anvendelse. Dette tilbud benyttes ofte af større ejendomsejere og developer som optakt til enten et videresalg eller en restaureringsopgave.

Vedligeholdelsesvejledninger for bygningsmæssige helheder

Vedligeholdelses- og retableringsplaner for bygningsmæssige helheder, eksempelvis grupper af historiske bygninger eller ældre egnstypiske bygninger.

Specialistrådgivning "rådgivers rådgiver" indenfor særlige restaureringsprocesser

Især indenfor en række af de mere sjældne materialer og håndværksmetoder på ældre bygninger: sandsten, stuk, bevaring af mere end 100 år gammelt træ, eksempelvis bindingsværk, facadedekorationer i puds, gips eller portland-cement, gamle rudeglas, blyruder, istandsættelse og energiforbedring af vinduer af træ, støbejern og smedejern, maling af træ, murværk og metal med klassiske maleteknikker, smedejern, støbejern, zink- og kobber-arbejder m.m.

Fredningsgennemgang

Alle fredede bygninger i Danmark får i perioden 2010-2016 besøg af Slots- og Kulturstyrelsen. Formålet er at lave en komplet og detaljeret optegnelse over fredningsværdierne i hver bygning.

Handlingsplaner

Handlingsplaner for fredede ejendomme, hvor ejeren selv kan vælge rådgiver, tager udgangspunkt i den pågældende ejendoms fredningsværdier, der er beskrevet i forbindelse med Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede bygninger.

Som en hjælp til arbejdet med at bevare de fredede ejendomme, der ikke på anden vis er underlagt et professionelt og regelmæssigt tilsyn, tilbyder Kulturstyrelsen ejerne en vejledende handlingsplan.

Der kan først ansøges om udarbejdelse af en handlingsplan, når fredningsgennemgangen har været på besøg. For at benytte tilbuddet skal ansøgningen sendes elektronisk via link på Kulturstyrelsens hjemmeside.
Læs mere her

Center for Bygningsbevaring tilbyder som en del af centerets bygningssynsordning at udarbejde handlingsplaner.

Kurser

Center for Bygningsbevaring og Kulturstyrelsen har samarbejdet om udvikling af metoder og tilbyder bestillingskurser i udarbejdelse af værdisætning.