Center for Bygningsbevaring Logo

Raadvad - bygningsbevaring - teori og praksis 2023

Velkommen til årets kursusrække der starter onsdag den 03. maj 2023 i RAADVAD
Kursusrækken ”Bygningsbevaring teori og praksis 2023” forløber denne gang over 16 dage med både teori, holdninger, materialekendskab, teknikker, samt praktik på udvalgte dage.

Bevaringsværdisætning og restaureringsprincipper er et gennemgående tema på kursusdagene. Ved vedligeholdelse, istandsættelse eller ombygning af ældre bygninger er det afgørende for et holdbart og smukt resultat, at man anvender korrekte og ofte traditionelle materialer og håndværksmetoder. De arbejder godt sammen med husets eksisterende ældre materialer og konstruktioner og de udgør samtidig et stort potentiale i forhold til både bæredygtighed og cirkulær økonomi, som der er større og større fokus på og krav til i disse år.

Arrangører og indlægsholdere
Kursusrækken er udviklet af Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur. Vi har sammensat et kursusforløb, der byder på 80 restaureringsfaglige indlæg leveret af dygtige fagfolk, der kommer fra både Det Kongelige Akademi og Center for Bygningsbevaring, men også fra Slots- og Kulturstyrelsen, NATMUS, Teknologisk Institut, ICOMOS, restaureringsværkstederne i Raadvad, eksterne håndværkere, konservatorer, samt arkitekt- og ingeniørfirmaer.

Det Kongelige Akademis omtale af kursusrækken HER

Baggrund og formål
Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes kompetencer i forhold til restaurerings- og istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Målgruppe
Kurset retter sig mod arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og museumsfolk, som arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede – og bevaringsværdige bygninger.

Pris
4.900 kr. + moms pr. kursusdag. Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på. Det er muligt at deltage på enkeltdage.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften. Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Tilmelding
Sidste tilmelding som udgangspunkt tre uger før afholdelsen af hver enkelt kursusdag, men hvis kursusdagen er åben på tilmeldigssiden, så kan man stadig nå at tilmelde sig.

Tilmeld dig kursusrækken HER


Bygningsbevaring teori og praksis 2023

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik

Kursusdag 01 - d. 03.05.2023
Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Kursusdag 02 - d. 10.05.2023
Restaurering og projektering

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

Kursusdag 03 - d.24.05.2023
Facader i grundmur

Kursusdag 04 - d.31.05.2023
Bindingsværk

Kursusdag 05 - d.14.06.2023
Facader og etagedæk i beton

Kursusdag 06 - d.16.08.2023
Tage og tagværker

Kursusdag 07 - d.30.08.2023
Vinduer og døre

Kursusdag 08 - d.06.09.2023
Overfladebehandlinger ude og inde

Kursusdag 09 -d.13.09.2023
Interiørrestaurering

Del 3 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer

Kursusdag 10 - d.20.09.2023 (afholdes på Holmen)
Bæredygtighed og cirkulær økonomi for eksisterende og nyt byggeri

Kursusdag 11 - d.27.09.2023
Energiforbedring og indeklima

Kursusdag 12 - d.04.10.2023
Konstruktioner – brandsikring og tekniske installationer

Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

Kursusdag 13 - d.25.10.2023
Murer- og stenhuggerarbejder

Kursusdag 14 - d.08.11.2023
Smedearbejder – smedejern, støbejern, kobber

Kursusdag 15 - d.15.11.2023
Snedkerarbejder – vinduesrestaurering mm.

Kursusdag 16 - d.22.11.2023
Malerarbejder – marmorering, ådring og forgyldning


 

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik

KURSUSDAG 01
Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Kurset er afholdt

Kursusrækkens første dag omhandler overordnet lovgivning og intentioner i forhold til fredninger og bevaring af kulturmiljøer, samt lidt om de nationale interesser i forhold til kommuneplan og planstrategi, lokalplaner og kulturarv. Hvem gør hvad og hvordan?

Hvilke bygninger og hvilken type arkitektur er blevet tillagt værdi på et givent tidspunkt - kan der ses et særligt mønster eller holdningsskift i fredningerne og hvad har påvirket de forskellige lovgivninger både i en international og national kontekst. Det er vigtigt at forstå, hvis man arbejder med fredede bygninger.

Kursusdagen giver tillige en kort introduktion til, hvordan man arbejder med udpegning af bevaringsværdige bygninger ved hjælp af SAVE systemet, som er det mest anvendte i kommunerne og kursusdagen afsluttes med beskrivelse af tendenser i kommunernes og håndværkerne arbejder med de bevaringsværdige bygninger.

Se uddybende omtale HER


 

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik

KURSUSDAG 02
Restaurering og projektering

Kurset er afholdt

Kursusdagen med temaet restaurering og projektering belyser de forskellige metoder, der knytter sig til en restaureringsopgave lige fra værdisætning, bygningsundersøgelse, opmåling og kildestudier frem til miljøundersøgelser og et egentligt projekt.

Slots- og Kulturstyrelsen præsenterer på denne dag ønsker til ansøgningsmateriale og formulerede retningslinjer for sagsbehandling ved ombygninger og formgivning i forbindelse med fredede ejendomme.

Se uddybende omtale HER


 

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 03
Facade i grundmur

Kurset er afholdt

Kursusdagens indhold spænder fra materialer og metoder, som typisk anvendes til restaurering af både blank og pudset murværk til skadetyper, afrensningsmetoder, nypudsning og genpudsning, samt hvordan man reparerer og rammer den rigtige farve igen. Hvordan restaureres og genskabes naturstens- og støbte dekorationer, og hvilke krav til restaurering af murværk og fundamenter samt til udvendige overfladebehandlinger? Hvordan indskærer man en vandret fugtspærre i en grundmuret ejendom?

Nationalmuseets Bevaringsafdeling fortæller om murværk som nedbrydes af fugt og salte. Hvad stiller man op med dem? Hvordan fugtsikrer man fundamenter, kældervægge og facader og hvordan regulerer man luftfugtighed og indeklima i sårbare bygninger, så man undgår skimmelsvamp.

Se uddybende omtale HER


 

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 04
Bindingsværk

Kurset er afholdt

Kursusdagen giver et kort historisk tilbageblik på bindingsværksbygninger i både byen og på landet og indlæggene omhandler tillige alle de emner, der i øvrigt knytter sig til denne bygningstype lige fra vurdering af bevaringsværdier og tilstandsvurdering til egentlig restaurering og anvendelse af traditionelle materialer.

Hvilke krav stiller myndighederne til restaureringen og overfladebehandlingen, hvis bygningen er fredet?

Hvad kan holde? Er det nu også en god ide’, at anvende jernbeslag i en trækonstruktion og er der en tilbøjelighed til at ingeniørerne overdimensionerer?

Se uddybende omtale HER


 

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 05
Facader og etagedæk i beton

Kurset er afholdt

Betonbyggerier har fået et kulturarvsperspektiv og nogle af de tidlige betonbyggerier er blevet bevaringsværdige og enkelte er endda fredede. Det fører til spørgsmål om, hvorfor og hvordan vi skal bevare betonbyggeri.

Kursusdagen handler om beton som kulturarv og historisk materiale, arkitektur, konstruktionsmateriale, teknologi, samt diskussioner om, hvordan man bedst skal restaurere betonbygninger og samtidig fastholder bevarings- og fredningsværdierne.

Se uddybende omtale HER


 

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 06
Tage og tagværker

Kurset er afholdt

Tegltage, stråtage og de lidt senere skifertage udgør en markant del af vores bygningskultur, ligesom tagmaterialer som kobber, zink, træspån og tagpap ligeledes finder anvendes på både fredede- og bevaringsværdige bygninger.

Kursusdagen omhandler de nævnte tagfladernes arkitektoniske, tekniske og antikvariske kvaliteter og problemer, samt lidt materialekendskab og dagen afsluttes med erfaringer og cases fra flere tegnestuers forskellige tagrestaureringsprojekter.

Se uddybende omtale HER


 

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 07
Vinduer og døre

Kurset er afholdt

Der er god grund til at passe godt på gamle vinduer. De er fremstillet i en materialekvalitet og konstruktion, der langt overgår de fleste nyere vinduer. De er smukke, holdbare og kan energiforbedres, så de isolerer bedre end nye vinduer med termoruder, og så er det billigere at vedlige holde end at udskifte! Det er også muligt at istandsætte gamle vinduer, der tidligere er overfladebehandlet med blyholdig maling på en forsvarlig måde.

På kursusdagen gennemgås en uvildig vurdering af bevaringsværdi, lyd-, lys- og energiforhold samt totaløkonomi på en vinduessag og vi hører om forskellige forsatsløsninger.

I kursusdagens sidste indlæg fortæller en snedker om, hvad han ønsker af projektmaterialet til en vindues- eller dørrestaurering eller ved nyfremstilling.

Se uddybende omtale HER


 

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 08
Overfladebehandlinger ude og inde

Kurset er afholdt

Udvendig og indvendig istandsættelse eller nyindretning af et historisk hus bør altid foretages nænsomt og med det sigte, så vidt muligt at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdele. Her er konservatorernes farveundersøgelser og store kendskab til tidsperioder vigtigt ved valget af overfladebehandlinger og malingstyper.

På kursusdagen sammenholdes de traditionelle malermaterialers styrker og svagheder med nye og moderne malingstyper. Dagen giver indblik i den klassiske farvepigmentskala og bindemidler anvendt til henholdsvis limfarve, oliefarve og temperafarve. Limfarver, oliefarver og temperafarver – hvad er forskellen, og hvad anvendes hvor og hvornår? Hvad må og bør man bruge i et fredet hus?

Se uddybende omtale HER


 

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 09
Interiørrestaurering

Kurset er afholdt

En indvendig istandsættelse eller transformation af et historisk hus bør altid foretages nænsomt og med det sigte, så vidt muligt at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdele. Der skal blandt andet foreligge grundige forundersøgelser, farvearkæologisk undersøgelse mm, før man får tilladelse til at gå i gang med en interiørrestaurering i et fredet hus. Her er konservatorernes farveundersøgelser og store kendskab til tidsperioder meget vigtigt ved valget af overfladebehandlinger og malingstyper.

Indvendigt vægge, paneler, lofter, gulve og overfladebehandlinger skal stemme overens med husets alder og stilart. Interiørerne skal ende med at fremtræde i harmoni med husets alder både i stilart, materialevalg og stoflighed. Vi hører om de klassiske malematerialer og metoder.

Kursusdagen slutter med en række cases fra to restaureringstegnestuer.

Se uddybende omtale HER


 

Del 3 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer

KURSUSDAG 10
Bæredygtighed og cirkulær økonomi for eksisterende og nyt byggeri

Kurset er afholdt

Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke blot en høj arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, de udgør også et stort potentiale i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Teknisk, social og æstetisk holdbarhed er centrale elementer i udviklingen af en bæredygtig bygningskultur.

Kursusdagen omhandler by- og bygningsbevaring set i et bæredygtigt helhedsperspektiv. Kurset vil behandle emner som FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi, energiforbedring og indeklimaforhold, bæredygtig transformation samt nybyggeri med klassiske materialer og metoder.

Se uddybende omtale HER


 

Del 3 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer

KURSUSDAG 11
Energiforbedring og indeklima

Kurset er afholdt

Isoleringsmaterialernes energioptimeringstal og energiforbrug, levetid og bæredygtighed er kommet i fokus samtidig med, at de skal leve op til de krav, der stilles for anvendelse i fredede eller bevaringsværdige bygninger. Her undgår man helst plastmaterialer og har ofte ønsker om så små dimensioner som muligt.

Kursusdagen omhandler traditionelle og nyere isoleringsmaterialer, der menes at kunne leve op til de krav. Via cases bliver bygningsfysiske mekanismer forklaret, tekniske udfordringer illustreret, samt risici og muligheder for indvendig efterisolering belyst.

Kursusdagens sidste indlæg omhandler cases og erfaringer med alternative isoleringsmaterialer i både fredede og bevaringsværdige ejendomme samt i industribygninger.

Se uddybende omtale HER


 

Del 3 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer

KURSUSDAG 12
Konstruktioner – brandsikring og tekniske installationer

Kurset er afholdt

Et stort antal fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser fremover? Brandrådgivere fortæller om retningslinjer for brandsikring i fredede ejendomme og belyser deres holdninger og krav ved hjælp af udvalgte cases samt om implementering af tekniske anlæg og vi får tillige præsenteret en eksempelsamling på gode løsninger.

På kursusdagen hører vi også om erfaringer med brand, terror og tyverisikring i historiske bygninger og vi får demonstreret, hvordan et ”Inergenanlæg” (ARS) fungerer.

Repræsentanter fra store restaureringstegnestuer fortæller om både brandstrategier, tilgængelighed og problematikker i øvrigt ved funktionsændringer i historiske ejendomme.

Se uddybende omtale HER


 

Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

KURSUSDAG 13
Murer- og stenhuggerarbejder

Kurset er afholdt

Murerfaget indeholder rigtig mange fagudtryk. Ordene kalk, kalkmørtel, hydratmørtel, hydraulisk kalkmørtel, vådmørtel og cement anvendes ofte meget upræcist, og det er medvirkende til at skabe forvirring om fagets materialer og metoder. Vi at gå i dybden med betegnelser, styrker og svagheder og hvad de forskellige mørtler kan avendes til, og prøver at blande og mure med bl.a. læskemørtel, som er på vej retur i restaureringsopgaver.

Sandstensarbejder er et uhyre stærkt byggemateriale, men der har i de sidste årtier været foretage en del restaureringer og genhugninger af sandstensdekorationer på ældre danske bygninger og monumenter. Her er det er vigtigt at have kendskab til måde materialer og de traditionelle stenhuggerteknikker.

På kursusdagen hører vi om både murermesterens og stenhuggermesterens ønsker og krav til projekt- og udbudsmaterialet.
Det bliver muligt selv at prøve og mure og at hugge i sandsten.

Se uddybende omtale HER


 

Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

KURSUSDAG 14
Smedearbejder – smedejern, støbejern, kobber

Kurset afholdes d. 08.11.2023 i Raadvad

Smedearbejder er uhyre holdbare og karaktergivende bygningsdetaljer på historiske huse, hvis de repareres eller genfremstilles og overfladebehandles korrekt.

På kursusdagen hører vi om smedemesterens ønsker og krav til projekt- og udbudsmaterialet. Introduktion til praktisk essesmedning og støbejern. Jerntyper, smede og støbeteknikker, reparationer, rust- og overfladebehandling.
Det bliver muligt selv at prøve at smede ved essen. 

Se uddybende omtale og program HER


 

Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

KURSUSDAG 15
Snedkerarbejder – vinduesrestaurering mm.

Kurset afholdes d. 15.11.2023 i Søborg

Introduktion til vindues udviklingshistorie, profiler, datering, materialekendskab og energioptimeringsmuligheder. Samlingsmetoder, beslag og overfladebehandling.

På kursusdagen hører vi endvidere om snedkermesterens ønsker og krav til projekt- og udbudsmaterialet vedrørende vinduer, døre og inventar.
Det bliver muligt at  forsøge sig med håndhøvling og istemning af beslag på snedkerværkstedet.

Se uddybende omtale og program HER


 

Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

KURSUSDAG 16
Malerarbejder – marmorering, ådring og forgyldning

Kurset afholdes d. 22.11.2023 i Raadvad

Imitationsmaling som lasering, ådring og marmorering er særlige specialer inden for dekorationsmaleriet, hvor man efterligner et andet materiale, f.eks. poleret marmor eller høvlet træ i fine træsorter.

Forgyldning er også meget anvendt som dekoration både ude og inde og det er derfor vigtigt at kunne se forskel på de forskellige materialer og teknikker.

På kursusdagen hører vi endvidere om malermesterens ønsker og krav til projekt- og udbudsmaterialet vedrørende traditionelle malerarbejder.
Kursusdagen giver indblik i og mulighed for at prøve f.eks. at marmorere, ådre eller forgylde.

Se uddybende omtale og program HER