Center for Bygningsbevaring Logo

BYGNINGSBEVARING - TEORI OG PRAKSIS 2022

Velkommen til årets kursusrække der starter onsdag den 04. maj 2022 i RAADVAD

Kursusrækken ”Bygningsbevaring teori og praksis 2022” forløber denne gang over 17 dage med både teori, holdninger, materialekendskab, teknikker, samt praktik på udvalgte dage.

Arrangører og indlægsholdere

Kursusrækken er udviklet af Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Kultur. Vi har sammensat et kursusforløb, der byder på indlæg fra over 50 dygtige fagfolk, der kommer fra både Det Kongelige Akademi og Center for Bygningsbevaring, men også fra Slots- og Kulturstyrelsen, NATMUS, Teknologisk Institut, ICOMOS, København Kommune, restaureringsværkstederne i Raadvad, eksterne håndværkere, konservatorer samt landskabs-,arkitekt- og ingeniørfirmaer.

Det Kongelige Akademis omtale af kursusrækken HER

Baggrund og formål

Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Målgruppe

Kurset retter sig mod arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og museumsfolk, som arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede – og bevaringsværdige bygninger.

Pris

4.200 kr. + moms pr. kursusdag. Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på. Det er muligt at deltage på enkeltdage.

Afbestillingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften. Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

Tilmelding

Sidste tilmelding som udgangspunkt tre uger før afholdelsen af hver enkelt kursusdag. Ved senere tilmelding kontakt os og hør om der er ledige pladser.


Bygningsbevaring teori og praksis 2022

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik

Kursusdag 01 - d. 04.05.2022
Fredede- og bevaringsværdige bygninger.

Kursusdag 02 - d. 11.05.2022
Restaurering og projektering.

Kursusdag 03 - d. 18.05.2022
Landskabsplanlægning, landskabspleje og klimasikring

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

Kursusdag 04 - d. 01.06.2022
Facader i grundmur

Kursusdag 05 - d. 08.06.2022
Bindingsværk

Kursusdag 06 - d. 15.06.2022
Facader og etagedæk i beton

Kursusdag 07 - d. 17.08.2022
Tage og tagværker

Kursusdag 08 - d. 24.08.2022
Vinduer og døre

Kursusdag 09 - d. 31.08.2022
Overfladebehandlinger ude og inde

Kursusdag 10 - d. 07.09.2022
Interiørrestaurering

Del 3 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer

Kursusdag 11 - d. 21.09.2022
Bæredygtighed og cirkulær økonomi for eksisterende og nyt byggeri (på Holmen)

Kursusdag 12 - d. 12.10.2022
Energiforbedring og indeklima

Kursusdag 13 - d. 19.10.2022
Konstruktioner – brandsikring og tekniske installationer

Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

Kursusdag 14 - d. 26.10.2022
Malerarbejder – marmorering, ådring og forgyldning

Kursusdag 15 - d. 09.11.2022
Smedearbejder – smedejern, støbejern, kobber

Kursusdag 16 - d. 16.11.2022
Snedkerarbejder – vinduesrestaurering mm.

Kursusdag 17 - d. 23-11.2022
Murer- og stenhuggerarbejder


Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 01
Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Kurset er afholdt

Kursusrækkens første kursusdag omhandler overordnet lovgivning og intentioner i forhold til både fredninger og bevaring af kulturmiljøer og bygninger, samt de nationale interesser i forhold til kommuneplan og planstrategi, lokalplaner og kulturarv. Hvem gør hvad og hvordan?

Kursusdagen giver et bud på restaureringsholdninger og tendenser før og nu og eftermiddagens program sætter fokus på lokalplanlægning, kulturmiljøer og borgerinddragelse.

Se uddybende omtale HER


Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 02
Restaurering og projektering

Kurset er afholdt

Kursusdagen med temaet restaurering og projektering belyser de forskellige metoder, der knytter sig til en restaureringsopgave lige fra værdisætning, bygningsundersøgelse, opmåling og kildestudier frem til miljøundersøgelser og et egentligt projekt belyst ved cases.

Slots- og Kulturstyrelsen præsenterer på denne dag formulerede retningslinjer for formgivning af nye elementer i historisk kontekst og retningslinjer for sagsbehandling ved ombygninger og formgivning i forbindelse med fredede ejendomme.

Se uddybende omtale HER


Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 03
Landskabsplanlægning, landskabspleje og klimasikring

Kurset er aflyst

Landskabsplanlægning, haver og klimasikring i sårbare historiske miljøer bliver mere og mere aktuelt. Kursusdagen spænder fra en snak om bebyggede strukturer, historiske by- og landsbymiljøer til landskabelig bearbejdning, og hvad man især skal være opmærksom på i den sammenhæng.

Der bliver fokus på både landskabsarkitektens- og kommunens forskellige indsatsområder i forbindelse med fredede ejendomme og historiske bymiljøer og herunder forskellige bud på, hvordan kan klima- og skybrudssikre.

Se uddybende omtale HER


Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 04
Facade i grundmur

Kurset er afholdt

Kursusdagens indhold spænder fra materialer og metoder, som typisk anvendes til restaurering af både blank og pudset murværk, opstigende grundfugt, skadetyper, afrensningsmetoder, nypudsning og genpudsning, samt hvordan man reparerer og rammer den rigtige farve igen. Hvordan restaureres og genskabes naturstens- og støbte dekorationer, og hvilke krav til restaurering af murværk og fundamenter samt til udvendige overfladebehandlinger?

Nationalmuseets Bevaringsafdeling fortæller om murværk som nedbrydes af fugt og salte. Hvad stiller man op med dem? Hvordan fugtsikrer man fundamenter, kældervægge og facader og hvordan radonsikrer man og hvordan regulerer man luftfugtighed og indeklima i sårbare bygninger, så man undgår skimmelsvamp.

Se uddybende omtale HER


Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 05
Bindingsværk

Kurset er afholdt

Kursusdagen giver et kort historisk tilbageblik på bindingsværksbygninger i både byen og på landet og indlæggene omhandler tillige alle de emner, der i øvrigt knytter sig til denne bygningstype lige fra vurdering af bevaringsværdier og tilstandsvurdering til egentlig restaurering og anvendelse af traditionelle materialer. 

Hvad kan holde? Er det nu også en god ide’, at anvende jernbeslag i en trækonstruktion og er der en tilbøjelighed til at ingeniørerne overdimensionerer?

Restaurering af bindingsværk i totalentreprise - hvordan griber man det an?

Se uddybende omtale HER


Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 06
Facader og etagedæk i beton

Kurset er afholdt

Betonbyggerier har fået et kulturarvsperspektiv og nogle af de tidlige betonbyggerier er blevet bevaringsværdige og enkelte er endda fredede. Det fører til spørgsmål om, hvorfor og hvordan vi skal bevare betonbyggeri.

Kursusdagen handler om beton som kulturarv og historisk materiale, arkitektur, konstruktionsmateriale, teknologi, samt diskussioner om, hvordan man bedst skal restaurere betonbygninger og samtidig fastholder bevarings- og fredningsværdierne.

Se uddybende omtale HER


Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 07
Tage og tagværker

Kurset er afholdt

Tegltage, stråtage og de lidt senere skifertage udgør en markant del af vores bygningskultur, ligesom tagmaterialer som kobber, zink, træspån og tagpap ligeledes finder anvendes på både fredede- og bevaringsværdige bygninger.

Kursusdagen omhandler de nævnte tagfladernes arkitektoniske, tekniske og antikvariske kvaliteter og problemer, samt lidt materialekendskab. Kursusdagen omhandler erfaringer og cases fra flere tegnestuers forskellige tagrestaureringsprojekter.

Se uddybende omtale HER


Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 08
Vinduer og døre

Kurset er afholdt

Der er god grund til at passe godt på gamle vinduer. De er fremstillet i en materialekvalitet og konstruktion, der langt overgår de fleste nyere vinduer. De er smukke, holdbare og kan energiforbedres, så de isolerer bedre end nye vinduer med termoruder, og så er det billigere at vedlige holde dem end at udskifte dem! Det er også muligt at istandsætte gamle vinduer, der tidligere er overfladebehandlet med blyholdig maling på en forsvarlig måde.

På kursusdagen gennemgås en uvildig vurdering af bevaringsværdi, lyd-, lys- og energiforhold samt totaløkonomi på en vinduessag og vi hører om forskellige forsatsløsninger.

I kursusdagens sidste indlæg fortæller en snedker om, hvad han ønsker af projektmaterialet til en vindues- eller dørrestaurering eller ved nyfremstilling.

Se uddybende omtale HER


 

Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 09
Overfladebehandlinger ude og inde

Kurset er afholdt

Udvendig og indvendig istandsættelse eller nyindretning af et historisk hus bør altid foretages nænsomt og med det sigte, så vidt muligt at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdele. Her er valget af overfladebehandlinger og malingstyper vigtigt.

På kursusdagen sammenholdes de traditionelle malermaterialers styrker og svagheder med nye og moderne malingstyper. Dagen giver indblik i den klassiske farvepigmentskala og bindemidler anvendt til henholdsvis limfarve, oliefarve og temperafarve. Limfarver, oliefarver og temperafarver – hvad er forskellen, og hvad anvendes hvor og hvornår? Hvad må og bør man bruge i et fredet hus?

Se uddybende omtale HER


Del 2 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 10
Interiør

Kurset er afholdt

Ved restaurering af et interiør i et fredet hus skal der blandt andet foreligge grundige forundersøgelser, farvearkæologisk undersøgelse mm, før man får tilladelse til at gå i gang. En indvendig istandsættelse eller transformation af et historisk hus bør altid foretages nænsomt og med det sigte, så vidt muligt at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdele.

Indvendigt vægge, paneler, lofter, gulve og overfladebehandlinger skal stemme overens med husets alder og stilart. Interiørerne skal ende med at fremtræde i harmoni med husets alder både i stilart, materialevalg og stoflighed. Vi hører om de klassiske malematerialer og metoder.

Kursusdagen slutter med cases fra to stor restaureringstegnestuer.

Se uddybende omtale HER


Foto: Victor Boye Julebæk

Del 3 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer

KURSUSDAG 11
Bæredygtighed og cirkulær økonomi for eksisterende og nyt byggeri

Kurset er afholdt

Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke blot en høj arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, de udgør også et stort potentiale i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Teknisk, social og æstetisk holdbarhed er centrale elementer i udviklingen af en bæredygtig bygningskultur.

Kursusdagen omhandler by- og bygningsbevaring set i et bæredygtigt helhedsperspektiv. Kurset vil behandle emner som FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi, energiforbedring og indeklimaforhold, bæredygtig transformation samt nybyggeri med klassiske materialer og metoder.

Se uddybende omtale HER


Del 3 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer

KURSUSDAG 12
Energiforbedring og indeklima

Kurset er afholdt

Isoleringsmaterialernes energioptimeringstal og energiforbrug, levetid og bæredygtighed er kommet i fokus samtidig med, at de skal leve op til de krav der stilles for anvendelse i fredede eller bevaringsværdige bygninger. Her undgår man helst plastmaterialer og har ofte ønsker om så små dimensioner som muligt. Kursusdagen omhandler traditionelle og nyere isoleringsmaterialer, der menes at kunne leve op til de krav, samt de eventuelle risici.

Kursusdagen omhandler tillige erfaringer med energiforbedringer i historiske bygninger, samt muligheder for bygningsautomatik, der kan medvirke til både højere komfort samt reduktion af energi- og vedligeholdelsesudgifter

Se uddybende omtale HER


Del 3 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer

KURSUSDAG 13
Konstruktioner – brandsikring og tekniske installationer

Kurset er afholdt

Et stort antal fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser fremover? Retningslinjer for brandsikring i fredede ejendomme belyses ved hjælp af udvalgte cases og vi hører tillige om implementering af andre tekniske anlæg i fredede bygninger.

Vi får demonstreret, hvordan et ”Inergenanlæg” (ARS) fungerer.

Repræsentanter fra store restaureringstegnestuer fortæller om både brandstrategier og problematikker ved funktionsændringer i historiske ejendomme, samt deres erfaringer med forskellige tekniske installationer.

Se uddybende omtale HER


Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

KURSUSDAG 14
Malerarbejder – marmorering, ådring og forgyldning

Kurset er afholdt

Imitationsmaling som lasering, ådring og marmorering er særlige specialer inden for dekorationsmaleriet, hvor man efterligner et andet materiale, f.eks. poleret marmor eller høvlet træ i fine træsorter.

Forgyldning er også meget anvendt som dekoration både ude og inde og det er derfor vigtigt at kunne se forskel på de forskellige metaller og teknikker. Kursusdagen giver indblik i og mulighed for at prøve at marmorere, ådre og forgylde.

På kursusdagen hører vi om malermesterens ønsker og krav til projekt- og udbudsmateriale.

Se uddybende omtale HER


Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

KURSUSDAG 15
Smedearbejder – smedejern, støbejern, kobber

Kurset er afholdt

Smedearbejder er uhyre holdbare og karaktergivende bygningsdetaljer på historiske huse, hvis de repareres eller genfremstilles og overfladebehandles korrekt. På kursusdagen hører vi om smedemesterens ønsker og krav til projekt- og udbudsmaterialet. Introduktion til praktisk essesmedning og støbejern. Jerntyper, smede og støbeteknikker, reparationer, rust- og overfladebehandling.

Se uddybende omtale HER


Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

KURSUSDAG 16
Snedkerarbejder – vinduesrestaurering mm

Kurset er afholdt

Introduktion til vindues udviklingshistorie, profiler, datering, materialekendskab og energioptimeringsmuligheder. Samlingsmetoder, beslag og overfladebehandling.
På kursusdagen hører vi om snedkermesterens ønsker og krav til projekt- og udbudsmaterialet vedrørende vinduer, døre og inventar. Det bliver muligt at prøve at forsøge sig med håndhøvling og istemning af beslag.

Se uddybende omtale HER


Del 4 - Praktiske kursusdage maler, smed, snedker, murer og stenhugger

KURSUSDAG 17
Murer- og stenhuggerarbejder

Kurset er afholdt

Murerfaget indeholder rigtig mange fagudtryk. Ordene kalk, kalkmørtel, hydratmørtel, hydraulisk kalkmørtel, vådmørtel og cement anvendes ofte meget upræcist, og det er medvirkende til at skabe forvirring om fagets materialer og metoder. Vi at gå i dybden med betegnelser, styrker og svagheder og hvad de forskellige mørtler kan avendes til, og prøver at blande og mure med bl.a. læskemørtel, som er på vej retur i restaureringsopgaver.

Sandstensarbejder er et uhyre stærkt byggemateriale, men der har i de sidste årtier været foretage en del restaureringer og genhugninger af sandstensdekorationer på ældre danske bygninger og monumenter. Her er det er vigtigt at have kendskab til måde materialer og de traditionelle stenhuggerteknikker.

På kursusdagen hører vi om både murermesterens og stenhuggermesterens ønsker og krav til projekt- og udbudsmaterialet.

Se uddybende omtale HER