Center for Bygningsbevaring Logo

BYGNINGSBEVARING - TEORI OG PRAKSIS 2020-21

Velkommen til årets kursusrække der starter onsdag den 23.09. 2020 i RAADVAD

Kursusrækken ”Bygningsbevaring teori og praksis 2020-2021” forløber denne gang over 13 dage og tager afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens 45 nye faglige retningslinjer for arbejder på de fredede ejendomme, men  kursusrækken vil også omhandle de bevaringsvædige huse.

Retningslinjerne er under udarbejdelse og offentliggøres i løbet af kursusrækken. Retningslinjerne skal være en fremtidig hjælp for ejere, rådgiver og i selve sagsbehandlingen, og styrelsens medarbejdere deltager selv med indlæg på næsten alle kursusdagene på nær en´ kursusdag, som afholdes af og på Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen.

Arrangører og indlægsholdere

Kursusrækken er udviklet af Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Slots og Kulturstyrelsen og Kunstakademiets Arkitektskole, som begge er medafsendere. Vi har sammensat et kursusforløb, der byder på indlæg fra over 50 dygtige fagfolk, der kommer fra både Slots- og Kulturstyrelsen og Kunstakademiets Arkitektskole, men vi præsenterer også de nye Kgl. Bygningsinspektører og deres tilknyttede ingeniører, NATMUS, Byggeskadefonden, DOCOMOMO, Teknologisk Institut, Københavns Kommune, Gentofte Kommune og et par tegnestuer, samt besøg i nogle af restaureringsværkstederne i Raadvad.

Læs om kursusrækken på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside HER

Læs om kursusrækken på Kunstakademiets Arkitektskoles hjemmeside HER

Baggrund og formål

Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Målgruppe

Kurset retter sig mod arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og museumsfolk, som arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede – og bevaringsværdige bygninger.

Pris

4.000 kr + moms pr. kursusdag. Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften. Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.

COVID 19 
Vi kræver Coronapas og at man i øvrigt følger myndighedernes anbefalinger. Der står både håndsprit fremme til fri afbenyttelse og så skal man selvfølgelig stadig holde afstand.

Vi håber, at Slots og Kulturstyrelsens medarbejdere kan deltage fysisk på de sidste kursusdage, men pt er de stadig pålagt at arbejde hjemme på grund af Covid19. Det er en regeringsbeslutning, som Styrelsen må være loyal overfor. Derfor deltager Styrelsens medarbejder indtil videre ikke rent fysisk, men via en SKYPE-forbindelse, som står åben hele dagen.

Bliver du ramt af COVID-19
Hvis du selv bliver ramt af Covid-19 og dermed forhindret i at møde op på kursusdagen, kan du flyttes til en af de følgende kursusdage eller du kan vælge at sende en kollega.

Afmelding eller ændringer i din deltagelse skal ske skriftligt på mail til info@bygningsbevaring.dk

Al offentlig information om pandemien findes her: www.coronasmitte.dk

Tilmelding
Sidste tilmelding som udgangspunk tre uger før afholdelen af hver enkelt kursusdag.
Ved senere tilmelding kontakt os og hør om der er ledige pladser.


OVERSIGT

Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik

Kursusdag 01 - d. 23.09.2020
Fredede- og bevaringsværdige bygninger.
Kurset er afholdt.

Kursusdag 02 - d. 30.09.2020
Restaurering og projektering.
Kurset er afholdt.

Kursusdag 03 - d. 07.10.2020
Landskabsplanlægning, arkitektur, landskabspleje og klimasikring
Kurset er afholdt.

Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer

Kursusdag 04 - d. 04.11.2020
Bæredygtighed og cirkulær økonomi på for eksisterende bygninger og nybyggeri.
Kurset er afholdt.

Kursusdag 05 - d. 18.11.2020
Energiforbedringer og indeklima.
Kurset er afholdt.

Kursusdag 06 - d. 02.12.2020
Konstruktioner - brandsikring og tilgængelighed
Kurset er afholdt.

Kursusdag 07 - d. 21.04.2021
Tekniske installationer.
Kurset er afholdt.

Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

Kursusdag 08 - d. 05.05.2021
Facader i grundmur.
Kurset er afholdt.

Kursusdag 09 - d. 19.05.2021
Facader og etagedæk i beton.
Kurset er afholdt.

Kursusdag 10 - d. 02.06.2021
Bindingsværk.
Kurset er afholdt.

Kursusdag 11 - d. 09.06.2021
Tage og tagværker.
Kurset er afholdt.

Kursusdag 12 - d. 16.06.2021
Vinduer og døre.
Kurset er afholdt.

Kursusdag 13 - d. 23.06.2021
Interiørrestaurering.
Kurset er afholdt.


Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 01
Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Kurset er afholdt

Slots og Kulturstyrelsen introducerer 45 nye faglige retningslinjer for arbejder på fredede bygninger, der bliver hovedtema på de efterfølgende kursusdage.

Denne første kursusdag omhandler desuden overordnet lovgivning og intentioner i forhold til både fredninger og bevaring af kulturmiljøer, samt lidt om de nationale interesser i forhold til kommuneplan og planstrategi, lokalplaner og kulturarv. Hvem gør hvad og hvordan?

Kursusdagen giver tillige et bud på restaureringsholdninger og tendenser før og nu, og dagen afrundes
med en status for, hvordan forskningen har givet af ny viden om traditionelle materialer og metoder over de sidste 10 år.

Se uddybende omtale og program HER


Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 02
Restaurering og projektering

Kurset er afholdt

Kursusdagen med temaet restaurering og projektering belyser de forskellige metoder, der knytter sig til en restaureringsopgave lige fra værdisætning, bygningsundersøgelse, opmåling og kildestudier til miljøundersøgelser og et egentligt projekt.

Slots- og Kulturstyrelsen præsenterer på denne dag 6 nye faglige retningslinjer til dagens emner, herunder formulerede retningslinjer for formgivning af nye elementer i historisk kontekst og retningslinjer for sagsbehandling ved nyere arkitektur.

Se uddybende omtale og program HER


Del 1 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik.

KURSUSDAG 03
Landskabsplanlægning, arkitektur, landskabspleje og klimasikring

Kurset er afholdt

Landskabsplanlægning, haver og klimasikring i sårbare historiske miljøer bliver mere og mere aktuelt.
Kursusdagen spænder fra en snak om bebyggede strukturer, historiske by- og landsbymiljøer til landskabelig bearbejdning omkring 1940’erns og 1950’ernes boligbyggerier, og hvad man især skal være opmærksom på i den sammenhæng.

Der bliver tillige fokus på blandt andet landskabsarkitektens forskellige indsatsområder i forbindelse med fredede ejendomme og historiske bymiljøer og herunder forskellige bud på, hvordan man kan klima- og skybrudssikre.

Se uddybende omtale og program HER


Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 04
Bæredygtighed og cirkulær økonomi på eksisterende bygninger og nybyggeri

Kurset er afholdt

Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke blot en høj arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, de udgør også et stort potentiale i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Teknisk, social og æstetisk holdbarhed er centrale elementer i udviklingen af en bæredygtig bygningskultur.

Kursusdagen omhandler by- og bygningsbevaring set i et bæredygtigt helhedsperspektiv. Kurset vil behandle emner som FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, cirkulær økonomi, energiforbedring og indeklimaforhold, bæredygtig transformation samt nybyggeri med klassiske materialer og metoder.

Se uddybende program HER


Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 05
Energiforbedringer og indeklima

Kurset er afholdt

Isoleringsmaterialernes energioptimeringstal og energiforbrug, levetid og bæredygtighed er kommet i fokus samtidig med, at de skal leve op til de krav der stilles for anvendelse i fredede eller bevaringsværdige bygninger. Her undgår man helst plastmaterialer og har ofte ønsker om så små dimensioner som muligt. Kursusdagen omhandler traditionelle og nyere isoleringsmaterialer, der menes at kunne leve op til de krav.

Med afsæt i cases fra sagsbehandlingen fortæller Slots- og Kulturstyrelsen om deres ønsker til efterisolering og energioptimering af fredede bygninger og Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelsen fremlægger deres klimakatalog for erfaringer med energibesparende tiltag i historiske og sårbare områder i byfornyelsen.

Se uddybende omtale og program HER


Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 06
Konstruktioner - brandsikring og tilgængelighed

Kurset er afholdt

Et stort antal fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser fremover?
Tilgængelighed i historiske huse er også et emne, der bliver mere og mere aktuelt bl.a. i forlængelse af FN’s 17 verdensmål, hvor tilgængelighed for alle er et af de emner, der er sat fokus på.

Slots- og Kulturstyrelsen gennemgår nye faglige retningslinjer for både brandsikring og tilgængelighedsforanstaltninger i fredede ejendomme og belyser deres holdninger og krav ved hjælp af udvalgte cases. En kgl. Bygningsinspektør viser med udgangspunkt i cases udfordringer og løsningsforslag for tilgængelighed til fredede eller bevaringsværdige boliger og til større ejendomme og slotte, og dagen afsluttes med indlæg fra to ingeniørfirmaer, der fremlægger gode løsningsforslag for både tilgængelighed og brandsikring.

Se uddybende omtale og program HER


Del 2 - Bygningskultur, konstruktioner og installationer.

KURSUSDAG 07
Tekniske installationer

Kurset er afholdt

Kursusdagen omhandler alle de tekniske installationer, som det kan være rigtig svært at placere i både en fredet bygning og i en kirke. Slots- og Kulturstyrelen fremlægger syv nye faglige retningslinjer for deres ønsker til implementering af så forskellige installationer som varme, ventilation, lydsikring og akustik, belysning samt sikring og overvågning mod tyveri og hærværk mm og indlægget følges op af cases fra både arkitekt- og ingeniørtegnestuer, der har arbejdet med de problematikker i mange år.

Se uddybende omtale og program HER


Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 08
Facader i grundmur

Kurset er afholdt

Kursusdagens indhold spænder fra materialer og metoder, som typisk anvendes til restaurering af både blank og pudset murværk til skadetyper, afrensningsmetoder, nypudsning og genpudsning, samt hvordan man reparerer og rammer den rigtige farve igen. Hvordan restaureres og genskabes naturstens- og støbte dekorationer, og hvilke krav stiller Slots- og Kulturstyrelsen til restaurering af murværk, fundamenter, terrrændæk og etageadskillelser, samt til udvendige overfladebehandlinger?

Nationalmuseets Bevaringsafdeling fortæller om murværk som nedbrydes af fugt og salte. Hvad stiller man op med dem? Hvordan fugtsikrer man fundamenter, kældervægge og facader, hvordan radonsikrer man og hvordan regulerer man luftfugtighed og indeklima i sårbare bygninger, så man undgår skimmelsvamp.

Se uddybende omtale og program HER


 

Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 09
Facader og etagedæk i beton

Kurset er afholdt

Betonbyggerier har fået et kulturarvsperspektiv og nogle af de tidlige betonbyggerier er blevet bevaringsværdige og enkelte er endda fredede. Det fører til spørgsmål om, hvorfor og hvordan vi skal bevare betonbyggeri.

Kursusdagen handler om beton som kulturarv og historisk materiale, arkitektur, konstruktionsmateriale, teknologi, samt diskussioner om, hvordan man bedst skal restaurere betonbygninger og samtidig fastholder bevarings- og fredningsværdierne.

Se uddybende omtale og program HER


Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 10
Bindingsværk

Kurset er afholdt

Kursusdagen giver et kort historisk tilbageblik på bindingsværksbygninger i både byen og på landet og indlæggene omhandler tillige alle de emner, der i øvrigt knytter sig til denne bygningstype lige fra vurdering af bevaringsværdier og tilstandsvurdering til egentlig restaurering og anvendelse af traditionelle materialer. Hvilke krav stiller Slots- og Kulturstyrelsen til restaureringen og overfladebehandlingen, hvis bygningen er fredet?

Hvad kan holde? Er det nu også en god ide’, at anvende jernbeslag i en trækonstruktion og er der en tilbøjelighed til at ingeniørerne overdimensionerer?

Se uddybende omtale og program HER


Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 11
Tage og tagværker

Kurset er afholdt

Tegltage, stråtage og de lidt senere skifertage udgør en markant del af vores bygningskultur, ligesom tagmaterialer som kobber, zink, træspån og tagpap ligeledes finder anvendes på både fredede- og bevaringsværdige bygninger.

Kursusdagen omhandler de nævnte tagfladernes arkitektoniske, tekniske og antikvariske kvaliteter og problemer, samt lidt materialekendskab. Slots og Kulturstyrelsen vil ved hjælp af cases fra deres sagsbehandling, forklare deres ønsker og krav til restaurering og udskiftning af tagværker, udbedring af råd og svamp, tagomlægninger, undertage og understrygninger, skorstene og ildsteder, kviste og altaner, inddækninger, samt bygningsændringer som indretning af tagetager under tegltage og dagen slutter med erfaringer og cases fra en tegnestues forskellige tagrestaureringsprojekter.

Se uddybende omtale og program HER


Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 12
Vinduer og døre

Kurset er afholdt

Der er god grund til at passe godt på gamle vinduer. De er fremstillet i en materialekvalitet og konstruktion, der langt overgår de fleste nyere vinduer. De er smukke, holdbare og kan energiforbedres, så de isolerer bedre end nye vinduer med termoruder, og så er det billigere at vedlige holde dem end at udskifte dem! Det er også muligt at istandsætte gamle vinduer, der tidligere er overfladebehandlet med blyholdig maling.

På kursusdagen gennemgås en uvildig vurdering af bevaringsværdi, lyd-, lys- og energiforhold samt totaløkonomi på en vinduessag og Slots og Kulturstyrelsen fremlægger deres krav til vinduesistandsættelser og fortæller om mulige tilskudsmuligheder, hvis ejendommen er fredet.

I kursusdagens sidste indlæg fortæller en snedker om, hvad han ønsker af projektmaterialet til en vindues- eller dørrestaurering eller ved nyfremstilling.

Se uddybende omtale og program HER


Del 3 - Eksteriør. Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader.

KURSUSDAG 13
Interiørrestaurering

Kurset er afholdt

En indvendig istandsættelse eller nyindretning af et ældre hus bør altid foretages nænsomt og med det sigte, så vidt muligt at bevare de eksisterende og originale materialer og bygningsdele. Det er tillige målet at få interiørerne til at fremtræde i harmoni med husets alder både i stilart, materialevalg og stoflighed.

Slots- og Kulturstyrelsen belyser deres krav og ønsker til emner som behandling eller genskabelse af f.eks. indvendigt pudsede vægge, lofter, gulve og overfladebehandlinger med farver, der passer til husets alder og stilart, og som er genskabt på baggrund af farvearkæologiske undersøgelser og hvordan man kan etablere nyt køkken og bad i en fredet ejendom.
Kursusdagen slutter med en række cases fra en stor restaureringstegnestue, der tillige er Kgl. Bygningsinspektører.

Se uddybende omtale og program HER