Logo

                                                                                                                                                                                                                                                    

BYGNINGSBEVARING - TEORI OG PRAKSIS 2015 
KURSUSRÆKKEN ER AFVIKLET -  VI ARBEJDE PÅ ET NYT KURSUSPROGRAM FOR 2016

Kursusrække for rådgivere og teknikere ansat i private tegnestuer, statslige myndigheder og på museer. 

Arrangør
Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Arkitekternes Efteruddannelse

Baggrund
Mange rådgivere og teknikere ansat i private tegnestuer, statslige myndigheder, museer m.m. oplever udfordringer med behandling af fredede og bevaringsværdige bygninger. Center for Bygningsbevaring og Arkitekternes Efteruddannelse inviterer nu til en kursusrække, der tager udgangspunkt i disse udfordringer.

Formål
Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes arbejde med de fredede og bevaringsværdige bygninger og at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer.

Målgruppe
Kurset retter sig museumsfolk, arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede –og bevaringsværdige bygninger. 

Indhold
Værdisætning af bevaringsværdier samt restaureringsprincipper vil være gennemgående temaer på alle kursusdagene. Vi præsenterer en ny, enkel og meget operativ metode til analyse og værdisætning af bygninger og deres omgivelser, som kan være meget nyttig for både kommunale sagsbehandlere, ligesom projekterende arkitekter kan have glæde af metoden, da et af problemerne i dag er, at såvel kommunerne som de projekterende arkitekter ofte mangler en fast indarbejdet metode.

Ved vedligeholdelse, istandsættelse eller ombygning af ældre bygninger er det endvidere altafgørende for et teknisk holdbart resultat, hvilke materialer, konstruktioner og håndværksmetoder man anvender, fordi de skal arbejde sammen med husets eksisterende ældre materialer og konstruktioner. Alt dette og meget mere bliver belyst over de syv kursusdage.

Kursusdeltagerne vil tilegne sig et højt niveau af faglig viden om de muligheder og udfordringer, der knytter sig til istandsættelse, renovering, restaurering og ombygning af fredede og bevaringsværdige bygninger. Med kurset opnås nye kompetencer til at træffe de rigtige valg og vejlede husejere i forhold til de bevaringsværdige huse og bebyggelser.

Undervisere fra bl.a. tegnestuer, forskningsinstitutioner, statslige og kommunale myndigheder vil belyse de muligheder og udfordringer der knytter sig til istandsættelse, restaurering og ombygninger af fredede eller bevaringsværdige bygninger. 

Kursusprogrammer

Onsdag den 19. august 2015 
Dag 1 Fredede og bevaringsværdige bygninger - Restaureringsteori og holdninger.
Kursusdagen omhandler bygningsbevaring i Danmark herunder lovgivning og principper for bygningsarbejder på både de fredede og de bevaringsværdige bygninger. Hvad er forskellen? Hvem gør hvad? Hvordan kan sagsbehandling og rådgivning af brugerne sikre, at myndighedernes krav og retningslinjer for sikring af bevaringsværdier føres ud i livet? En nyudviklet analyse- og værdisætningsmetode præsenteres og gennemgås. Kursusdagen omhandler tillige forskellige restaureringsholdninger i relation til både restaureringshistorien og til fagets praksis i dag. Rådgiveren skal ofte balancere mellem hensynet til bevaringsværdierne og ønsker til transformation. Hvor meget skal bevares, og hvordan? Kan man tilføje nyt til gammelt, og hvordan?

Torsdag den 27. august 2015 (Besøg i pragtrummene på 1. sal i Eremitageslottet, Dyrehaven)
Dag 2 Interiører - Vægge, lofter, gulve, træværk, dekorationer og installationer.
Kursusdagen retter sig mod fastholdelse af interiørets bevaringsværdierne ved en istandsættelser. Hvordan håndteres pudsede vægge og lofter, gulve, lettere installationer og maling af træværk med forskellig klassiske farver og dekorationsmalemetoder? Hvordan arbejder konservatoren? Hvordan implementerer man bedst de nye tekniske installationer uden at frednings- eller bevaringsværdien forringes?
Midt på kursusdagen er indlagt besøg og foredrag i de nyrestaurerede pragtrum på Eremitageslottet i Dyrehaven.

Torsdag 24. september 2015 (Kursusdagen starter i Kongens Lapidarium, Christian 4.'s Bryghus, København) 
Dag 3 Facader i grundmur - Afrensningsmetoder, pudsning, kalkning og typiske skader.
Kursusdagen starter i Kongens Lapidarium, Christian 4.'s Bryghus, hvor Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme fortæller om restaureringen med udgangspunkt i  Bryghusets enorme teglstensmure, teglstensgulve mm.

Kursusdagen koncentrerer sig i øvrigt på de fordele og ulemper, der er knyttet til facadeistandsættelser med traditionelle byggematerialer, i forhold til stoflighed og æstetik, typiske skader og udbedring med respekt for bevaringsværdierne. Problemstillingerne belyses gennem udvalgte cases og forskningsprojekter. Dagen afsluttes med praktik i Raadvad.

Torsdag den 22. oktober 2015 (Kursusdagen starter i Villum Window Collection, Søborg)
Dag 4 Vinduer - Træ, beslag, maling, energiforhold og blyproblematikker.
Kursusdagen starter i vinduesudstillingen, Villum Window Collection, hvor vinduets udviklingshistorie gennemgås og hvor det er muligt at se, hvordan forskellige vinduestyper er konstrueret.
Kursusdagen fortsætter i Raadvad, hvor der undervises i de problematikker, der knytter sig til istandsættelse af gamle vinduer og krav til nye vinduer i ældre huse. Undervisningen er baseret på forskning vedrørende lydforhold, energiforhold, lysforhold, æstetik, anskaffelse og totaløkonomi samt drift og vedligeholdelse. Kursusdagen omhandler endvidere et indlæg med en kommunal bygherrens valg af vinduer og metoder herunder bl.a. en ny metode til støvfri afrensning af blyholdig maling, der opfylder gældende arbejdsmiljøkrav, og som dermed har medvirket til at bibeholde de gamle vinduer i en bevaringsværdig bebyggelse. Dagen slutter med fremvisning af en række eksempler på forsatsrammeløsninger målrettet energioptimering og støjisolering.

Torsdag 05. november 2015 
Dag 5 Energiforbedringer - Bæredygtighed og transformation
Kursusdagen belyser typiske problemer med at energiforbedre ældre bygninger og viser de gode løsninger, der samtidigt bevarer oprindelige arkitektoniske udtryk og kulturhistoriske værdier. Underviserne giver en række redskaber til, hvordan man kan gribe opgaven an og hvilke energibesparelser man kan opnå ved de forskellige indgreb. Dagen byder på cases fra gennemførte restaureringsprojekter og på erfaringer fra både Energistyrelsen og en kommune.

Torsdag 12. november 2015
Dag 6 Tagbelægninger - Tegl- og skifertage, efterisolering og tagvinduestyper
Kursusdagen koncentrerer sig om tagarbejder på både fredede- og bevaringsværdige bygninger, hvor man stiller en række specifikke krav til både æstetik og materialer, oplægning, inddækninger, rygning mm.
På kursusdagen tages afsæt i både gennemførte byggesager, materialekendskab og en kommunes håndtering af emnet gennem langsigtet lokalplanlægning.
Kursusdagen beskriver de forskellige forhold, man skal være særligt opmærksom på ved tilstandsvurdering, istandsættelse eller omlægning af tegl og skiffertage. Erfaringerne med efterisolering med nyere materialer og løsninger inddrages i undervisningen ligesom der fremvises forskellige typer tagvinduesløsninger.

Torsdag den 26. november 2015
Dag 7 Beton i kulturarven - Tilstandsvurdering, konservering, renovering
Kursusdagen omhandler de typiske skader og problematikker man som rådgiver kan stå overforved fredede eller bevaringsværdige bygninger eller ældre bygningsdele opført i beton. Kursusdagen kommer ind på beton som æstetisk materiale, på bæredygtighed samt på betonrenovering med eller uden katodisk beskyttelse. Tilstandsvurdering og skadesanalyse af beton udført ved mikrostrukturel analyse af betonprøver er også et af dagens emner. Problematikkerne illustreres gennem en lang række cases fra fredede betonhuse.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 

Indlægsholdere
Kulturstyrelsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nationalmuseet, flere kommuner, private rådgivere, Kgl. Bygningsinspektører, forskere fra bl.a. Kunstakademiets Arkitektskole, Center for Bygningsbevaring m.fl.

Tid og sted
Kursusforløbet afholdes - hvis intet andet er nævnt - i Center for Bygningsbevaring i Raadvad og fordeler sig på syv dage i efteråret 2015.

Pris:
3.900 kr. ex moms pr. kursusdag
Ved samlet tilmelding og betaling for hele kursusrækken opnås en rabat på gratis deltagelse i en kursusdag i alt 23.400 kr. ex. moms

Tilmelding
Tilmelding er som udgangspunkt 2 uger før kursusdagens afholdelse.